telefon alarmowy 600 007 007

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,

zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

 

 

§ 1
Administratorzy

 1. Administratorem danych osobowych zleceniodawców usług doradczych jest:
  • Krzysztof Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF RUTKOWSKI BIURO DORADCZE RUTKOWSKI „RUTKOWSKI PATROL”, ul. Romanowska 103, 91-174 Łódź.
  • Maja Rutkowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Doradcze Rutkowski „RUTKOWSKI PATROL” MAJA RUTKOWSKI, ul. Piotrkowska 121/56, 90-430 Łódź.
 2. R

 3. Administratorem danych osobowych zleceniodawców usług detektywistycznych jest RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE sp. z o. o., ul. Piotrkowska 121/56, 90-430 Łódź.
 4. Administratorzy wskazani w pkt. 1 i 2 powyżej przetwarzają również dane osobowe swoich dostawców, osób reprezentujących lub wyznaczonych do kontaktu przez ich kontrahentów.
 5. W określonych przypadkach administratorzy mogą przetwarzać dane także jako ich odbiorcy lub podmioty przetwarzające.

 

§ 2
Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy specjalny punkt kontaktowy. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się drogą mailową: rutkowski@op.pl.

 

§ 3
Przetwarzanie danych

1. Zleceniodawcy usług doradczych

Jeśli korzystają Państwo z usług doradczych świadczonych przez Krzysztofa Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF RUTKOWSKI BIURO DORADCZE RUTKOWSKI „RUTKOWSKI PATROL” lub Maję Rutkowski prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Doradcze Rutkowski „RUTKOWSKI PATROL” MAJA RUTKOWSKI lub to:

 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na potrzeby świadczenia usług doradczych, a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane kontaktowe.
 • Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne, prasa, dziennikarze.
 • Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

 

2. Zleceniodawcy usług detektywistycznych

Jeśli korzystają Państwo z usług detektywistycznych świadczonych przez firmę RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE sp. z o. o., to:

 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na potrzeby świadczenia usług detektywistycznych, a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, a także inne dane zebrane w toku świadczenia usług detektywistycznych, czyli informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, zbierane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.
 • Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne, prasa, dziennikarze.
 • W przypadku, w którym dane zebrane w toku świadczenia usług detektywistycznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zgodnie z art. 28b dane osobowe zebrane podczas wykonywania usług detektywistycznych przekazywane są zleceniodawcy po zakończeniu świadczenia usług. W przypadku rezygnacji zleceniodawcy z odbioru danych osobowych zebranych podczas świadczenia usług detektywistycznych albo nieodebrania ich w ustalonym terminie dane te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi detektywistycznej, nie później niż bezpośrednio po wykreśleniu dostawcy usług detektywistycznych z rejestru. Dane związane z zawartą umową przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

 

3. Dostawcy

Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe.
 • Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.
 • Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

 

4. Osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu

Jeśli są Państwo pełnomocnikami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to:

 • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami, a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozostałe przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe, dane teleadresowe.
 • Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.
 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z komunikacją między nami, a Państwem. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.

 

5. Osoby odwiedzające lub korzystające z usług naszej strony internetowej

Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę przesyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego na niej formularza kontaktowego lub bezpośrednio za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie, włączając w to adres e-mail, to administratorem Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi lub dokonania wstępnej analizy Państwa sprawy będzie Krzysztof Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF RUTKOWSKI BIURO DORADCZE RUTKOWSKI „RUTKOWSKI PATROL”. Niemniej jednak, jeśli uznamy, że Państwa sprawa ze względu na swój charakter wymaga obsługi biura detektywistycznego, to administratorem Państwa danych osobowych będzie RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE sp. z o. o. W określonych przypadkach administratorem Państwa danych osobowych może być również Maja Rutkowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Doradcze Rutkowski „RUTKOWSKI PATROL” MAJA RUTKOWSKI – o czym zostaną Państwo poinformowani w stosownej sytuacji.

 • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszych usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozostałe przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne, IP, dane lokalizacyjne, dane kontaktowe.
 • Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne, dostawcy usług marketingowych.
 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania lub do momentu wycofania przez Państwa zgody. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies” (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 11).
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka.
 • Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

 

§ 4
Inne podstawy przetwarzania

 1. Oprócz sytuacji wymienionych w § 3 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.
 2. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych etc.,
  • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).
 3. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:
  • archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji,
  • prowadzeniu korespondencji,
  • ustalaniu, obronie i dochodzeniu roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
  • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

 

§ 5
Prawa

 1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO. W pozostałych przypadkach mamy prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.
 2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.
 3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.
 5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.
 6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.
 7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.
 11. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

 

§ 6
Źródła danych

 1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.
 2. W niektórych, sporadycznych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.
 3. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:
  • dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu,
  • dane mogły zostać uzyskane z innych, ogólnodostępnych źródeł informacji.

 

§ 7
Środki techniczne i organizacyjne

 1. Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
 2. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
  • poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  • integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
  • dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.
 6. Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
 7. Dane osobowe, które podają Państwo na naszej stronie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

 

§ 8
Odbiorcy danych

 1. Odbiorcy danych osobowych to zewnętrzne podmioty, którym w określonych przypadkach możemy udostępnić Państwa dane osobowe. Mogą być to zarówno odrębni administratorzy danych osobowych, jak i podmioty przetwarzające. Organy publiczne, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców.
 2. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, których istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji w ramach, których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.
 3. W zależności od sytuacji odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, banki, dostawcy usług marketingowych, informatycznych, hostingowych, telekomunikacyjnych, kancelarie i firmy prawnicze, podmioty powiązane z administratorem, nabywcy wierzytelności, dostawcy usług księgowo-finansowych i kontrolnych, doradczych, audytorskich, windykacyjnych, agencyjnych, licencyjnych, analitycznych.
 4. W przypadku, gdy odbiorcy Państwa danych będą samodzielnie i we własnym imieniu przetwarzać Państwa dane osobowe zmieniając przy tym cel ich wykorzystywania oraz podstawę na jakiej zostały zebrane, staną się wówczas odrębnymi administratorami i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej polityki prywatności.

 

§ 9
Międzynarodowy transfer danych

 1. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.
 2. Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się:
  • gdy Komisja Europejska stwierdzi, że dane państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, albo
  • w oparciu o standardowe klauzule umowne albo
  • w oparciu o wiążące reguły korporacyjne albo
  • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach.

 

§ 10
Pliki „cookies”

 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.
 3. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.
 6. Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:
  • dostosowywania zawartości serwisu do Państwa preferencji,
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
  • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 7. W ramach naszej strony internetowej możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.
 8. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności.
 9. Wskazane powyżej w niniejszym punkcie okresy przechowywania danych osobowych będą zachodzić najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych w danej sytuacji prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w § 1 lub § 2.
 10. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 

§ 11
Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:

 • wymóg dostosowania postanowień polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa i/lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 • zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść polityki prywatności) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści polityki prywatności,
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści polityki prywatności.

Aktualnie prowadzone działania

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress